o násúřední deskadražby movitých věcídražby nemovitostíkontakt

úřední deska

tr> tr> tr> tr> <
Datum vyvěšeníOznačení písemnosti
Vyvěšené dražby Nemovitosti
Movité věci
26.06.2024 Exekutorský úřad bude v týdnu od 1.7.2024 do 4.7.2024 z technických důvodů uzavřen.
26.06.2024 Sdělení o doručení písemnosti
14.06.2024 dražební vyhláška sp. zn. 19 EX 80/22
04.06.2024 Sdělení o doručení písemnosti
14.05.2024 Sdělení o doručení písemnosti
25.5.2018 Soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková, Exekutorský úřad Hradec Králové se sídlem U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové (dále jen „exekutor“), s ohledem na nezbytnost plnění úkolů správce v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak s přihlédnutím k potřebě dodržování a náležité realizace práv a povinností upravených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/769 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“), a dalších příslušných právních předpisech v oblasti ochrany osobních údajů, vydává tuto: Směrnici o ochraně osobních údajů (dále jen „směrnice“) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tato směrnice upravuje postupy zaměstnanců exekutora při zpracování osobních údajů, zejména při jejich získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání. 2) Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance exekutora, kteří v rámci své činnosti zpracovávají osobní údaje fyzických osob. 3) Informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně těch, které jsou určeny veřejnosti, jsou umístěny na úřední desce exekutora. Informace zveřejňuje pověřený zaměstnanec exekutora. II. DEFINICE POJMŮ 1) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo fyzické identifikovatelné osobě (dále jen „subjekt údajů“); při výkonu exekuční a další činnosti jde typicky o jméno, příjmení a adresu, datum narození, rodné číslo, státní občanství, telefonní číslo atp. (viz Příloha č. 1). 2) Zpracováním se rozumí v rámci vedení exekučního zákona dle zákona č. 120/2021 Sb., exekuční řád, za přiměřeného použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 3) Správcem je při výkonu úřadu exekutor, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 4) Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. 5) Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí, se za příjemce nepovažují. III. ZÁKLADNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Soudní exekut or 1) Soudní exekutor či jím pověřený zaměstnanec zajišťuje metodické řízení činností a stanovuje povinnosti zaměstnanců exekutora vyplývající z GDPR a z dalších právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména vydává a aktualizuje interní předpisy a metodické pokyny, kontroluje jejich dodržování a zajišťuje pravidelná školení zaměstnanců. 2) Soudní exekutor jmenuje a odvolává pověřence pro ochranu osobních údajů. Zaměst nan ci, kt eř í zp racovávají o sobní úda je 3) Zaměstnanci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni se při výkonu své činnosti řídit touto směrnicí a metodickými pokyny exekutora či jím pověřené osoby. 2 P ověř enec pro och ran u osobn ích úd ajů 4) Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Dana Pařízková Dvořáčková, adresa: U Soudu 276, Hradec Králové, 50003, tel. + 420 606 722 387, mail: judr.dvorackova@seznam.cz: a) poskytuje exekutorovi a jeho zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, informace a poradenství o jejich povinnostech vyplývajících z GDPR a dalších příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů; b) monitoruje soulad činností exekutora a jeho zaměstnanců s GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů; c) zvyšuje odborné povědomí a přípravu zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje a provádí související audity; d) poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování; e) spolupracuje s dozorovým úřadem a působí pro něj jako kontaktní místo. IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1) Exekutor a jeho zaměstnanci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou při zpracování osobních údajů povinni dodržovat níže uvedené zásady zpracování osobních údajů, ze kterých zejména vyplývá, že: a) pro zpracování osobních údajů subjektů údajů musí existovat zákonný důvod, zpracovávané osobní údaje musí být v rámci požadovaného rozsahu úplné a správné, a subjektům údajů musí být poskytovány veškeré stanovené informace (zákonnost, korektnost a transparentnost); b) pro jednotlivé činnosti zpracování musí být výslovně vymezeny legitimní účely, které následně jsou u zpracovávaných osobních údajů evidovány, přičemž musí být zajištěno oddělení osobních údajů zpracovávaných pro různé účely (účelové omezení, omezení uložení); c) pro jednotlivé osobní údaje musí být vymezena doba jejich uchovávání, není-li explicitně stanovena právním předpisem, pro jednotlivé účely musí být vymezen rozsah potřebných osobních údajů, nadbytečná data musí být likvidována (minimalizace údajů); d) osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované, přičemž za tímto účelem je nutné data v rozumné míře pravidelně ověřovat a provádět patřičné aktualizace na základě žádostí subjektů údajů (přesnost); e) osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření (integrita a důvěrnost). 2) Za dodržování výše uvedených zásad zpracování osobních údajů odpovídá exekutor, jakožto správce. V. PROCESY A ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1) Exekutor vede záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídá. Záznam o činnostech zpracování (viz Příloha č. 1) obsahuje zejména: a) jméno a kontaktní údaje exekutora a pověřence pro ochranu osobních údajů; b) označení agend a procesů, v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů; c) účely zpracování osobních údajů; d) kategorie subjektů údajů; e) kategorie osobních údajů; f) zdroje osobních údajů; g) kategorie příjemců osobních údajů; 3 h) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; i) lhůty pro výmaz osobních údajů; j) obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření. 2) Tvorbou a pravidelnou aktualizací záznamů o činnostech zpracování je exekutor oprávněn pověřit svého zaměstnance. Odpovědnost exekutora za jejich úplnost a aktuálnost tím není dotčena. VI. POSTUPY PŘI ZÍSKÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Získán í osobní ch údajů 1) Osobní údaje mohou být získány od subjektu údajů nebo z jiného zdroje. Konkrétně jde např. o: - exekuční návrhy a exekuční tituly, - veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (zejména centrální evidence exekucí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní rejstřík, sociální sítě), - rejstříky přístupné na základě oprávnění správce dle příslušných zákonných norem (zejména centrální evidence obyvatel, centrální registr vozidel, evidence manželských smluv) - údaje získané na základě provedených lustrací v evidencích třetích subjektů v souladu se zákonem č. 120/2021 Sb., exekuční řád. Zpr acov án í os obních údajů Zpracování osobních údajů při jejich získání od subjektu údajů 2) V případě, že jsou osobní údaje získány od subjektu údajů, je jejich zpracování možné pouze na základě právních titulů uvedených v odst. 4 nebo na základě udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 3) V případě, že jsou osobní údaje získány od subjektu údajů a jsou zpracovávány na základě právních titulů, udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů se nevyžaduje. 4) Právními tituly ke zpracování osobních údajů při výkonu činností exekutora jsou: a) plnění smlouvy – zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů; b) plnění právní povinnosti – zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na exekutora vztahuje; c) plnění úkolu ve veřejném zájmu a výkon veřejné moci – zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je exekutor pověřen; d) oprávněný zájem – zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů exekutora, které převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů; e) životně důležitý zájem – zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Zpracování osobních údajů v případě jejich získání z jiného zdroje 5) V případě, že jsou osobní údaje získány z jiného zdroje než od subjektů údajů, je jejich zpracování možné pouze na základě právních titulů uvedených v odst. 4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů 6) V případě, že zpracování osobních údajů nemůže probíhat na základě žádného z právních titulů uvedených výše, může exekutor požádat subjekt údajů o souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“). 7) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec vede evidenci souhlasů, která obsahuje zejména: a) evidenční označení souhlasu; 4 b) označení subjektu údajů, který jej udělil; c) datum udělení souhlasu; d) rozsah souhlasu; e) datum konce platnosti souhlasu; f) datum odvolání souhlasu. 8) Zaměstnanec, který provádí zpracování osobních údajů, souhlas zaeviduje do evidence souhlasů a uloží jej na exekutorem určené místo. VII. VÝKON PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ Společn á u stano vení 1) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen akceptovat a vyřizovat žádosti o výkon práv subjektů údajů (dále jen „žádost“). Těmito právy jsou: a) právo na informace o zpracování; b) právo na přístup k osobním údajům; c) právo na opravu; d) právo na výmaz; e) právo na omezení zpracování; f) právo na přenositelnost údajů; g) právo vznést námitku; h) právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 2) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec vede evidenci žádostí, která obsahuje zejména: a) evidenční označení žádosti; b) označení žadatele; c) datum doručení žádosti; d) předmět žádosti; e) způsob vyřízení žádosti; f) datum vyřízení žádosti. Přijímání žádostí o výkon práv subjektů údajů 3) Exekutor je povinen přijímat žádosti běžnými komunikačními kanály, zejména: a) písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; b) elektronicky prostřednictvím datové schránky; c) elektronicky prostřednictvím e-mailu; d) osobně na podatelně exekutorského úřadu. 4) Zaměstnanec, který žádost obdrží, ji bez zbytečného odkladu zaeviduje do evidence žádostí a předá ji exekutorovi nebo exekutorem pověřenému zaměstnanci. 5) V rámci předcházení možného zneužití žádostí je exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec povinen ověřit totožnost žadatele. Míra podrobnosti ověření žadatele musí odpovídat riziku újmy, která by mohla subjektu údajů vzniknout v důsledku výkonu práva pro jinou osobu. 6) Vzory žádostí jsou umístěny na webových stránkách exekutora. 5 Vyřizování žádosti o výkon práv subjektů údajů 7) Exekutor, nebo jím pověřený zaměstnanec musí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti: a) žádosti vyhovět, provést nutná opatření a o těchto opatřeních subjekt údajů informovat; nebo b) žádost odmítnout pro její zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost, informovat žadatele o důvodech odmítnutí a zároveň jej poučit o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a o právu žádat o soudní ochranu; nebo c) vyzvat žadatele k úhradě přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené s vyřízením zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti, a v případě, že tak žadatel ve stanoveném termínu neučiní, žádost odmítnout; nebo d) prodloužit lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí od dotyčného žadatele až od dva měsíce a spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty o tom subjekt údajů informovat. V takto prodloužené lhůtě nesmí být žádost odmítnuta. 8) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen vyřídit žádost prostřednictvím takového komunikačního kanálu, který subjekt údajů v žádosti uvede. Pakliže tak subjekt údajů neučiní, exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec žádost vyřídí elektronicky, nebo prostřednictvím komunikačního kanálu, kterým byla žádost doručena. VIII. ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1) Exekutor může ke zpracování osobních údajů, které shromažďuje, využít jiný subjekt. 2) Exekutor či jím pověřený zaměstnanec je odpovědný za výběr vhodného zpracovatele, který poskytuje dostatečné záruky k zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a dalších příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Smlouva o zpracov ání osobních údajů 3) Pro využití zpracovatele ke zpracování osobních údajů je nutná písemná smlouva mezi exekutorem a dotyčným zpracovatelem. 4) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec zajistí, aby uzavíraná smlouva obsahovala konkrétní stanovení předmětu smlouvy, dobu trvání zpracování osobních údajů, povahu a účel zpracování osobních údajů, typ osobních údajů, kategorie subjektů údajů a povinnosti a práva správce. Uzavíraná smlouva musí dále obsahovat zejména: a) závazek zpracovatele zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů exekutora, a to včetně předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; b) závazek zpracovatele zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, pokud se tato na ně nevztahuje přímo ze zákona; c) závazek zpracovatele, že přijme opatření k zabezpečení zpracování, aby nedošlo k úniku osobních údajů, jejich ztrátě, zneužití, neoprávněnému pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění atp.; d) závazek zpracovatele k nezapojení do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního písemného souhlasu exekutora; e) závazek zpracovatele být exekutorovi nápomocen při reagování na žádosti o výkon práv subjektů údajů; f) závazek zpracovatele na základě pokynu exekutora vymazat nebo vrátit po ukončení poskytování služeb spojených se zpracování všechny exekutorem poskytnuté osobní údaje; g) závazek zpracovatele poskytnout exekutorovi veškeré informace k doložení toho, že byly splněny povinnosti vyplývající z uzavírané smlouvy, a umožnit audity, včetně inspekcí prováděných exekutorem nebo jím pověřeným auditorem. 6 IX. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1) Za zajištění ochrany osobních údajů odpovídá exekutor. 2) Za vlastní zpracování osobních údajů a zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů odpovídá zaměstnanec, který provádí zpracování osobních údajů. Analý za r i zik 3) Exekutor s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povahu, rozsah, kontext a účelům zpracování stanoví taková technická a organizační opatření, která zmírní nebo eliminují existující rizika pro práva a svobody subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů. Za účelem zjištění takových rizik exekutor či jím pověřený zaměstnanec vypracuje analýzu rizik, která bude pravidelně aktualizována. Bezpe čnostní opatřen í k zaj ištění ochrany osobních údajů 4) Veškerá technická a organizační opatření, která přispívají k zabezpečení osobních údajů, jsou uvedena v záznamu o činnostech zpracování. Minimální technická opatření k zajištění ochrany osobních údajů 5) Zaměstnanec, který zpracovává osobní údaje, je povinen: a) uchovávat písemnosti a jiné hmotné nosiče osobních údajů pouze v samostatných uzamčených místnostech, případně pouze v uzamčených skříních; b) uchovávat elektronické datové soubory obsahující osobní údaje pouze tehdy, je-li přístup k takovýmto souborům nebo přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, dostatečně zabezpečeny heslem, či obdobným omezením přístupu; c) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Zákonná povinnost mlčenlivosti při výkonu exekuční a další činnosti tímto není dotčena. Minimální organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů 6) Exekutor či jím pověřený zaměstnanec je povinen zajistit: a) poučení a seznámení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje, o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to formou pravidelných školení; b) pravidelnou kontrolu dodržování povinností vyplývajících z GDPR a dalších příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. X. PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1) Exekutor či jím pověřený zaměstnanec je odpovědný za evidenci, vyšetření a zdokumentování porušení zabezpečení osobních údajů (dále jen „incidentů“). 2) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec vede evidenci incidentů, která obsahuje zejména: a) evidenční označení incidentu; b) datum a čas odhalení incidentu; c) uvedení osoby, která incident ohlásila; d) podrobný popis incidentu; e) datum a čas informování pověřence pro ochranu osobních údajů; f) vyhodnocení incidentu; g) datum a čas nahlášení incidentu dozorovému úřadu, byl-li incident hlášen; 7 h) datum a čas nahlášení incidentu dotčenému subjektu údajů, byl-li incident hlášen; i) způsob vyřešení incidentu. 3) Při odhalení incidentu je každý zaměstnanec, který incident odhalí, povinen neprodleně písemně informovat exekutora nebo exekutorem pověřeného zaměstnance spolu s co nejbližším popisem dotyčného incidentu. 4) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec zaeviduje incident do evidence incidentů a informuje o něm pověřence pro ochranu osobních údajů. Vyh od nocen í incid en tu 5) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec spolu s pověřencem pro ochranu osobních údajů a zaměstnancem, který incident odhalil, nejpozději do 70 hodin od odhalení incidentu provedou vyhodnocení incidentu. 6) V rámci vyhodnocení incidentu se zaznamenají zejména: a) příčiny incidentu; b) typ incidentu; c) určení rizika pro práva a svobody dotčených subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů; d) pravděpodobné důsledky incidentu; e) plán nápravných a preventivních opatření. Typ incidentu 7) Při určení typu incidentu se vychází ze: a) skutečnosti, že došlo k neoprávněnému nebo náhodnému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů (porušení důvěrnosti); b) skutečnosti, že došlo k náhodné nebo neoprávněné ztrátě přístupu nebo zničení osobních údajů (porušení dostupnosti); c) skutečnosti, že došlo k neoprávněnému nebo náhodnému pozměnění osobních údajů (porušení integrity). Rizika incidentu pro práva a svobody dotčených subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů 8) Při určení rizika incidentu pro práva a svobody dotčených subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů se vychází z: a) typu incidentu; b) povahy citlivosti a objemu osobních údajů; c) počet dotčených subjektů údajů; d) míry možnosti identifikace jednotlivých subjektů údajů; e) závažnost důsledků pro jednotlivé subjekty údajů; f) zvláštní charakteristiky jednotlivých subjektů údajů. 9) Při určení rizika pro práva a svobody dotčených subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů je také nutno zohlednit individuální skutkové okolnosti daného případu. Výsledek vyhodnocení incidentu 10) Výsledkem vyhodnocení incidentu je prohlášení incidentu za: a) nezávažný incident; b) středně závažný incident; c) vysoce závažný incident. 8 Ohlášení incidentu Ohlášení nezávažného incidentu 11) Nezávažný incident se nenahlašuje dozorovému úřadu ani dotčenému subjektu údajů. Incident se pouze vyhodnotí. Ohlášení středně závažného incidentu 12) Středně závažný incident exekutor, jím pověřený zaměstnanec nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů ohlásí dozorovému úřadu, a to nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy byl incident odhalen. 13) V ohlášení musí být uvedeno zejména: a) jméno a kontaktní údaje exekutora a pověřence pro ochranu osobních údajů; b) povaha incidentu včetně kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených osobních údajů; c) popis pravděpodobných důsledků incidentu; d) popis opatření, která exekutor přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit daný incident, včetně případných opatření ke zmírnění možných důsledků incidentu. Ohlášení vysoce závažného incidentu 14) Vysoce závažný incident exekutor, jím pověřený zaměstnanec nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů ohlásí dozorovému úřadu, a to nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy byl incident odhalen. Obsah ohlášení je totožný s obsahem ohlášení středně závažného incidentu. 15) Exekutor, jím pověřený zaměstnanec nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů oznámí vysoce závažný incident dotčeným subjektům údajů, a to bez zbytečného odkladu. V oznámení musí být za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků uvedeno zejména: a) jméno a kontaktní údaje exekutora a pověřence pro ochranu osobních údajů; b) povaha incidentu; c) popis pravděpodobných důsledků incidentu; d) popis opatření, která exekutor přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit daný incident, včetně případných opatření ke zmírnění možných důsledků incidentu. 16) Oznámení dotčeným subjektů údajů se nevyžaduje, pokud: a) exekutor zavedl náležitá technická a organizační opatření, která byla použita u osobních údajů dotčených incidentem, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn mít k nim přístup; nebo b) exekutor přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů se již pravděpodobně neprojeví. 17) Pokud by oznámení incidentu subjektům údajů vyžadovalo nepřiměřené úsilí, je exekutor, jím pověřený zaměstnanec nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů povinen subjekty údajů informovat stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.
o nás | úřední deska | dražby movitých věcí | dražby nemovitostí | kontakt
Exekutorský úřad Hradec Králové, JUDr. Marcela Dvořáčková, U Soudu 276, Hradec Králové
www.exekuce-hk.cz